black checkmark

Skoven som naturbaseret løsning

Fag
Naturfag

Antal normalsider
6,5

Skrevet af
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Video: Professor Carsten Rahbek fortæller om skoven som naturbaseret løsning og om forskellene på produktionsskov og urørt skov

5.1

Sådan ser en produktionsskov ud

Produktionsskoven vil typisk have tegn på, at den er plantet og bliver passet, og at træer bliver fældet og fjernet fra skoven. Man kan typisk se:

  • Plantede træer af samme art og næsten lige høje/gamle, der står på lige rækker
  • Grøfter og kanaler, der leder vand væk, så træerne vokser bedre
  • Døde grene og træer er ryddet væk fra skovbunden
  • Savede træstubbe og stabler af fældet træ
5.2

Sådan ser en urørt skov ud

Den urørte skov vil typisk have tegn på, at den passer sig selv og naturen får lov at være natur.
Man kan typisk se:

  • Variation. Træer af forskellige arter og i forskellig alder/højde side om side
  • Store og gamle træer, men også mindre og helt unge træer
  • Både tætte, mørke områder og lyse, åbne områder. Både solrige og skyggefulde områder. Både fugtige områder og mere tørre områder
  • Væltede træer bliver liggende. Gammelt dødt og råddent træ og grene i skovbunden. Knækkede træer og grene
  • Skoven er typisk mere våd og sumpet med moser og små søer
figure icon

Suserup skov ved Sorø er et af meget få eksempler på urørt skov i Danmark. Her kan man se mange af kendetegnene på urørt skov, bl.a. døde grene og stammer i skovbunden, træer i mange forskellige aldre samt våde og sumpede områder. Foto: Rune Engelbreth Larsen

Suserup skov ved Sorø er et af meget få eksempler på urørt skov i Danmark. Her kan man se mange af kendetegnene på urørt skov, bl.a. døde grene og stammer i skovbunden, træer i mange forskellige aldre samt våde og sumpede områder. Foto: Rune Engelbreth Larsen

Både produktionsskove og urørte skove rummer kulstof lagret i træerne. Derfor gavner alle skove klimaet. Men i produktionsskoven fældes og fjernes træ fra skoven, og dermed bliver kulstoflageret i skoven mindre. Når der plantes nye træer, så optager de CO2, så længe træerne vokser. Men træer vokser langsomt, og det kan tage lang tid for de nye træer at optage lige så meget kulstof, som der var bundet i de fældede og fjernede træer.

Hvis man bruger de fældede træer til byggematerialer, fx huse eller gulve, så bliver kulstoffet ved med at være bundet, så længe produkterne holder. Byggematerialerne bliver dermed et kulstoflager uden for skoven. Og hvis der samtidig vokser ny skov op, så kan klimaregnskabet for produktionsskov blive positivt for klimaet.

Men når de brugte træmaterialer kasseres igen, så vil de typisk blive brændt af som affald og kulstoffet udledes som CO₂. Hvis træprodukterne har lang levetid, fx 50-100 år, så kan det være bæredygtigt at bruge træ. Men desværre holder ikke alle træprodukter så længe.

Hvis vi bliver bedre til at bevare træprodukterne i længere tid og til at bruge det samme træ flere gange, inden det brændes, så bindes kulstoffet i længere tid, og det er godt for klimaet.